ESG Avensis

Nefinanční reporting

Nefinanční reporting umožňuje společnostem lépe identifikovat rizika a příležitosti, které jsou s udržitelností spojeny a také průběžně mapovat dosahování globálních udržitelných cílů (SDGs).

Náš nefinanční reporting je prováděn na základě reportovací strategie ESG a mezinárodního standardu pro nefinanční reportování GRI (Global Reporting Initiative).

Zajistíme pro vás...
Úvodní konzultaci
Revizi současného stavu udržitelnosti společnosti – “green screening”
Vypracování reportu o udržitelnosti v souladu s mezinárodně uznávaným reportingovým rámcem GRI Strandards
Návrh komunikační strategie
Vypracování reportu o souladu aktivit s EU taxonomii
Co znamená ESG?

V souvislosti s nefinančním reportingem se často setkáte s pojmem ESG. Jedná se o zkratku anglického výrazu Environmental, Social & Governance, která označuje tři hlavní oblasti, v nichž lze měřit pozitivní a negativní dopady činností společností. Tento postup umožňuje konkrétně definovat, přesně měřit, a transparentně zveřejňovat včasné, úplné, adekvátní a kontrolovatelné údaje. Cílem je propojit ekonomickou výkonnost podniku se sociální spravedlností a kvalitou životního prostředí.

ESG strategie zahrnuje reporting kritérií ze tří hlavních oblastí dopadů společnosti:

Environmental
Oblast životního prostředí
Social
Sociální oblast
Governance
Oblast správy a řízení

V prosinci 2014 přijal Evropský parlament směrnici 2014/95/EU o nefinančním výkaznictví (NFRD), která je součástí širší iniciativy Evropské unie zaměřené na společenskou odpovědnost podniků. Směrnice o nefinančním reportingu má za cíl poskytnout veřejnosti, tedy především zákazníkům a potenciálním investorům informace o působení velkých firem na jejich okolí, tedy informace potřebné pro odpovědná investiční rozhodnutí.

Od 1. ledna 2017 podle směrnice reportují subjekty, splňující následující kritéria:

  • subjekty veřejného zájmu (subjekty, které se řídí právem členského státu a jsou obchodované na burze, úvěrové instituce a pojišťovny)
  • dosahují čistého obratu 40 000 000 EUR, nebo bilanční sumy 20 000 000 EUR
  • mají alespoň 500 zaměstnanců.

Povinným subjektem jsou mateřské společnosti, které by měly zveřejňovat informace za celou skupinu. Předmětem reportingu jsou nefinanční informace v definované struktuře a týkající se minimálně otázek ESG oblastí dopadu společnosti.

V prosinci 2014 přijal Evropský parlament směrnici 2014/95/EU o nefinančním výkaznictví (NFRD), která je součástí širší iniciativy Evropské unie zaměřené na společenskou odpovědnost podniků. Směrnice o nefinančním reportingu má za cíl poskytnout veřejnosti, tedy především zákazníkům a potenciálním investorům informace o působení velkých firem na jejich okolí, tedy informace potřebné pro odpovědná investiční rozhodnutí.

ESG strategie zahrnuje reporting kritérií ze tří hlavních oblastí dopadů společnosti.

Zmírňování změny klimatu
Přizpůsobování se změně klimatu
Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů
Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
Prevence a omezování znečištění
Přechod na oběhové hospodářství

Zkratka CSRD představuje směrnici pro vykazování udržitelnosti společností (Corporate Sustainability Reporting Directive). Povinnost vykonávat tento druh nefinančního reportingu bude mít velký význam pro společnosti, které se budou ucházet o investice nebo úvěry. Přičemž ty prokazatelně společensky odpovědnější budou mít při získávání kapitálu určité výhody.

(za fiskální rok 2024) budou mít povinnost reportování dle této směrnice podniky, na něž se již vztahuje směrnice o vykazováním nefinančních informací (NFRD).
(za fiskální rok 2025) se tato povinnost přenese také na velké společnosti s více než 250 zaměstnanci, které dosahují čistého ročního obratu ve výši minimálně 40 milionů eur nebo jejich bilanční suma roční rozvahy činí více než 20 milionů eur.
(za fiskální rok 2026) se reportovací povinnost bude týkat také kótovaných malých a středních společností. Povinnost se bude vztahovat také na takzvané malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny. Tyto společnosti ale mohou požádat o odklad povinného reportingu o jeden rok.
17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

Cíle udržitelného rozvoje jsou součástí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 od OSN. Jedná se o sérii 17ti cílů, které mají být splněny do roku 2030 v rámci přechodu na nové globální oběhové hospodářství. Patří mezi ně například vytvoření udržitelných ekonomik, ochrana životního prostředí nebo zlepšení kvality života.

1
Konec chudoby
2
Konec hladu
3
Zdraví a kvalitní život
4
Kvalitní vzdělání
5
Rovnost mužů a žen
6
Pitná voda a kanalizace
7
Dostupné a čisté energie
8
Důstojná práce a ekonomický růst
9
Průmysl, inovace a insfrastruktura
10
Méně nerovností
11
Udržitelná města a obce
12
Odpovědná výroba a spotřeba
13
Klimatická opatření
14
Život ve vodě
15
Život na souši
16
Mír, spravedlnost a silné instituce
17
Partnerství ke splnění cílů

Odkliknutím souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Logo